ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ สพม.นนทบุรี


กลับหน้าเว็บไซต์หลัก   

* คำแนะนำการบันทึกข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ สพม.นนทบุรี ดังนี้


1. กรุณาแสดงความคิดเห็น เพื่อเอื้อประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนา มาตรฐานการปฎิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน

2. ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างที่สุด

3. ข้อมูลความคิดเห็นที่ท่านเสนอ ควรมีรายละเอียดชัดเจน สามารถนำไปพัฒนา หรือแก้ปัญหาต่างๆ ได้