นโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

นโยบายและกลยุทธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

วิสัยทัศน์
         The Space Of Precious Quality (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี
เป็นพื้นที่แห่งคุณภาพ)

พันธกิจ
          “4Bs”
          1. Best Office (เขตพื้นที่ที่ดีที่สุด)
          2. Best School (โรงเรียนที่ดีที่สุด)  
          3. Best Teacher (คุณครูที่ดีที่สุด)  
          4. Best Student (นักเรียนที่ดีที่สุด)  

เป้าประสงค์
          1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา
ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก ตลอดจนมี
ความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ และมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

          2. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ
และมีมาตรฐานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
          3. ครูมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความรู้ทางวิชาการและมีทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ
เชิงรุก (Active Learning) จัดการเรียนรู้ตามแนวทางพหุปัญญา เป็นผู้สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
มีทักษะการใช้เทคโนโลยี
          4. ผู้บริหารสถานศึกษา มีความเป็นมืออาชีพ คิดเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม มีภาวะผู้นำ
ทางวิชาการ มีสำนึกความรับผิดชอบ และการบริหารแบบร่วมมือ
          5. สถานศึกษามีการพัฒนาให้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ระดับ OBECQA
          6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มีการบริหารเชิงบูรณาการ เป็น
สำนักงานแห่งนวัตกรรมยุคใหม่ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และการวิจัย มาพัฒนา
ขับเคลื่อนคุณภาพ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์
          กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ
          กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนทุกคน
          กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
          กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

ค่านิยมองค์กร
          “SMART  1  TEAM” (ทีมที่ดีที่สุด)
          1. Smart Work
          2. Smart Think
          3. Smart Time
          4. Smart Family
          5. Smart Success

ข่าวล่าสุดในหมวดหมู่เดียวกัน


24/ต.ค./2022
นโยบายทางการศึกษา ศธ. และ สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [242] ครั้ง

08/ก.ค./2022
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
ส่งข่าวโดย: mammamka อ่าน [279] ครั้ง

15/มิ.ย./2022
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
ส่งข่าวโดย: mammamka อ่าน [514] ครั้ง

09/มิ.ย./2022
คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [538] ครั้ง

07/มี.ค./2022
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.นบ.
ส่งข่าวโดย: phiphit อ่าน [1702] ครั้ง

13/ส.ค./2021
รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
ส่งข่าวโดย: PR.monitor อ่าน [769] ครั้ง

ข่าวการศึกษา

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ JETS
เข้าใช้งานล่าสุด ศุกร์, 2 สิงหาคม, 2019 - 14:28
ชื่อ
เจษฎา: 
นินจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
สังกัด สำนักงาน สพม. 3
อีเมล์ [email protected]
เบอร์โทร มองเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น
ประเภทข่าว กลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
Tags รายงานผลประจำปี
วันที่ส่งข่าว พฤหัสบดี, 10 มกราคม, 2019 - 09:05
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบข้อมูลในระบบ
เปิดอ่าน 3857 ครั้ง
[privatemsg_link]

ประเภทข่าว:

ข่าวจาก:

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม