กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ประชุมสร้างความเข้าใจการนิเทศแบบ GROUPS Model ภาคเรียนที่ 2/2565

               ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี มอบหมายให้ นางศุภรินทร์ พรมร

10/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการนิเทศการศึกษาของครูแกนนำที่เข้ารับการนิเทศการศึกษา

 รายงานผลการนิเทศการศึกษาของครูแกนนำที่เข้ารับการนิเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเรียนที

03/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกียรติบัตร การนิเทศแบบ GROUPS Model ภาคเรียนที่ 1/2565

เกียรติบัตร การนิเทศแบบ GROUPS Model ภาคเรียนที่ 1/2565
ดาวน์โหลดด้านล่าง

02/พ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกียรติบัตรผู้นำเสนอกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)

เกียรติบัตรผู้นำเสนอกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pr

21/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกียรติบัตรคณะกรรมการกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)

เกียรติบัตรคณะกรรมการกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best P

21/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium)

เกียรติบัตรเข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Pra

21/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best

    วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 

13/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Symposium) แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best

    วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ดร.กชพรรณ บุญงามสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิ

13/ต.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์

         วันที่ 10 กันยายน 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยมศึกษานนทบุรี นำโดย นางศุภรินทร์ พรมรินทร์ รองผู้อำนวยกา

27/ก.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม