กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี

คู่มือการจัดทำแผนชั้นเรียนเต็มรูป ระยะ 5 ปี (ปีการศึกษา 2565 - 2569)

22/ก.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

08/ก.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่เกาะ สพฐ.

09/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร

คู่มือเกณฑ์การคัดกรองโรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร สพฐ.

09/มิ.ย./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สพม.นบ.

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

07/มี.ค./22 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการให้บริการ กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการให้บริการของกลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน สพม.นนทบุรี รายละเอียดตามไฟล์เอกสารที่แนบมานี้
 

20/ก.ค./21 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม